Sale Executive

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกพบกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาลูกค้าใหม่ ด้วยการนำเสนอข้อมูลและบริการต่างๆ ของบริษัท
 • ดูแลงานขาย รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม พร้อมทั้งหาช่องทางการขายใหม่ๆ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานขายและบริการ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เรียนรู้เร็ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อนำเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้
 • มีความมุ่งมั่นที่จะพิชิตเป้ายอดขายตามที่บริษัทมอบให้
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply for this job
SHARE THIS JOB OPENING
 • 1 Position, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • วางแผนและจัดซื้อสื่อโฆษณา เพื่อทำการตลาดให้องค์กรต่างๆ
  • คิดและสร้างแคมเปญ ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรต่างๆ
  • จัดทำรายงาน เพื่อสรุปผลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

 • 2 Positions, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • คิดและสร้างสรรค์ Artwork ต่างๆ เพื่องานเชิงประชาสัมพันธ์และโฆษณา โดยเฉพาะ Creative Advertising ที่ใช้บนสื่อออนไลน์

 • 2 Positions, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • จัดทำเว็บไซต์และพัฒนาระบบของเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • คอยแก้ไขความผิดพลาด และดูแลระบบเดิมที่เคยพัฒนา ให้ทำงานได้ราบรื่นเสมอ

 • 1 Positions, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน User Experience (UX) ให้เหมาะสมกับงาน
  • พัฒนา Frontend ควบคู่กับ Web Designer ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

 • 2 Positions, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • ดูแลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝั่งลูกค้า และทีมงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • วางแผนร่วมกับทีมงานในการทำโครงการต่างๆ
  • ทำ Project Timeline พร้อมดูแลโครงการต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
  • ทำ Presentation สำหรับนำเสนองาน และนำเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ทำใบเสนอราคา ตามวางบิล/เก็บเงิน ให้ได้ตามเป้าหมายและวันที่กำหนด

Apply Now!